Quyền & lợi ích hợp pháp của DN khi thanh kiểm tra thuế

CĂN CƯ PHÁP LÝ:

Luật quản lý thuế; Nghị định số 83/2013/NĐ-CP

Thông tư 156/2013/BTC

Thông tư 166/2013/TT-BTC ( xử phạt  hành chính thuế)

Luật số 71/2014 sửa đổi các Luật thuế);

 Thông tư  119/2014/TT- BTC ( có hiệu lực từ 01/09/2014); Thông tư 10/2014/TT-BTC

Nghị định 12/2015 ngày 12/02/2015 ( sửa đổi bổ sung Luật và Nghị định về các loại thuế)

Thông tư 96/2015/TT-BTC (sửa đổi bổ sung TT78/2014; TT119/2014 & TT 151/2014)

Văn bản hợp nhất các thông tư về Luật quản lý thuế số 2015 18 VBHN – BTC

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về Đăng ký thuế

Luật 106/2016/QH13

Nghị định số 100/2016/NĐ-CP; Thông tư 130/2016/TT-BTC

Thông tư 79/2017/TT-BTC sửa đổi Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC

Thông tư 93/2017/TT-BTC (bãi bỏ mẫu 06/GTGT)

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 (quản lý thuế giao dịch liên kết)

Thông tư 41/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017

 

Tham khảo: Quy chế tài chính

1/ Khi thanh kiểm tra phải có quyết định thanh kiểm tra của Cơ quan Thuế có thẩm quyền. Doanh nghiệp có quyền không tiếp nếu không có quyết định chính thức.
2/ Quyền của người bị thanh tra
Nếu không đồng ý với kết luận thanh tra, doanh nghiệp cần ghi vào biên bản, doanh nghiệp không đồng ý khoản nào, điểm nào để làm bằng chứng. Sau đó, doanh nghiệp làm khiếu nại gởi cơ quan có thẩm quyền, lưu ý thời hạn khiếu nại. Nếu khiếu nại không được, muốn khiếu nại ra Tòa, doanh nghiệp nên làm văn bản thông báo rút lại khiếu nại để đưa ra Tòa. Tuy nhiên, nên có khiếu nại rồi mới ra Tòa.

3/ Quyết định thanh tra, công bố…..có thời hạn cụ thể căn cứ Luật quản lý thuế Quyết định thanh kiể tra:
– Trong vòng 10 ngày, đội thanh kiểm tra phải lập biên bản thông báo quyết định kiểm tra có sự xác nhận của 2 bên.
– Thời gian thanh kiểm tra là 5 ngày, đội thanh tra có thể đề nghị với Cơ quan thuế để kéo dài thời gian kiểm tra tối đa 30 ngày và phải có biên bản thanh tra ký xác nhận hai bên.

4/ Trong cuộc thanh tra thuế, cơ quan thuế không có chức năng phạt hành chính về kế toán.

Ví dụ: doanh nghiệp hạch toán sai, cơ quan thuế thanh tra phát hiện, không phạt doanh nghiệp. Cơ quan thuế có thể đề nghị Sở tài chính phạt.

Xem thêm: Quản lý doanh thu

5/ Văn bản liên quan đến thanh kiểm tra thuế cần tham khảo:

– Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/05/2017
– Kiểm tra thuế: quyết định 746/QĐ-TCT ngày 20/04/2015
– Thanh tra thuế: quyết định 1404/QĐ-TCT ngày 28/07/2015
– Quyết định 2605/QĐ-TCT ngày 30/12/2016
– Thông tư 156 hướng dẫn Luật quản lý Thuế